ارزیابی حفظ دانشجو در دانشگاه


نظارت بر نگهداری کالج برای درک اینکه چرا یک دانشجو دانشگاه را ترک کرد
هدف از این ارزیابی بررسی بازخورد تجربیات شما و ترک تحصیل در دانشگاهی است که در آن تحصیل می کردید. لطفا زمان خود را برای پرکردن این ارزیابی بگذارید.از شما سپاسگزاریم.

 • نام دانشگاه:
 • رشته:
 • در چه دوره ای تصمیم به ترک تحصیل گرفته اید؟
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • وضعیت دانشجویی شما:
  • اصلی
  • مهمان
  • غیره
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تاریخ تولد:
 • منابع مالی شما در هنگام ورود به دانشگاه کدامیک از موارد زیر بود؟
  • وام
  • هزینه ی کمک تحصیلی
  • حمایت دولتی
  • حقوق خودم
  • والدین و آشنایان
  • غیره
 • دلیل اصلی شما برای ترک تحصیل در دانشگاه چیست؟
  • مشکلات سلامتی
  • انتقال به شهر دیگر
  • انتقال به دانشگاه دیگر
  • اجبار
 • اگر به اجبار از ادامه ی تحصیل انصراف داده اید دلیل اصلی چه بوده است؟
  • مشکلات سلامتی داشتم.
  • شغل پیدا کردم.
  • قادر به پرداخت مخارج دانشگاه نبودم.
  • ازدواج و یا مشکلات خانوادگی اهداف آموزشی من را تغییر داد.
  • نمی توانستم استرس آن را تحمل کنم.
  • هدفم تغییر کرد.
  • غیره
 • لطفا موارد زیر را با توجه به تجربه خود در دانشگاه رتبه بندی کنید.
 • درس ها برای من دشوار بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • درس ها به شغل من ارتباطی نداشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نحوه ی تدریس ضعیف بود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اعضای دانشکده از من حمایتی نمی کردند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • نمره هایم راضی کننده نبودند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • زمان کلاس ها با برنامه ی من تداخل داشت.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • کمک های مالی کافی نبود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • ارزش آموزش در مقایسه با هزینه ی پرداختی منصفانه نبود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • وضعیت کنونی شما چگونه است؟
  • شاغل
  • در حال تحصیل
 • آیا برای ادامه تحصیل در دانشگاه ما برنامه ای دارید؟
  • بله
  • خیر
  • تصمیمی نگرفته ام.