ارزیابی واحد درسی ورزشی


هدف از این پرسشنامه ارزیابی دوره سالن تربیت بدنی در مدرسه است
ارزیابی زیر در مورد دروس ورزشی ای می باشد که در این ترم در مدرسه اخذ کرده اید.ازشما بخاطر زمانی که برای پاسخگویی به این ارزیابی می گذارید سپاسگزاریم.

 • نام مدرسه:
 • نام مربی ورزشی:
 • جنسیت شما:
  • مذکر
  • مونث
 • تا چه حد از شرکت در این کلاس ورزشی لذت می برید؟
  • بسیار زیاد
  • زیاد
  • متوسط
  • کم
  • خیلی کم
 • هر یک از موارد زیر را ارزیابی کنید.
 • سطح دشواری فعالیت های فیزیکی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • تنوع فعالیت های فیزیکی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • سطح آموزش به هر دانش آموز:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • وضوح دستورالعمل های تدریس شده توسط مربی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • روش های آموزشی مناسب:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • تجهیزات ورزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • لطفا میزان استحکام بدنی خود را رتبه بندی کنید.
 • هیکل مناسب:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • توانایی انجام تمارین کششی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • انعطاف پذیری:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • استقامت بدنی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • آگاهی از تمارین ورزشی:
  • بسیار خوب
  • خوب
  • متوسط
  • بد
  • خیلی بد
 • برای بهبود عملکرد مربی چه توصیه ای می کنید؟