ارزیابی درس و پیشرفت


اطلاعات دانش آموزان، ارزیابی دوره و پیشنهادات برای بهبود یافته آن
از شما برای وقت گذاشتن به منظور پاسخگویی به این ارزیابی متشکریم.اطلاعات شما به ما در بهبود عملکردمان کمک خواهد کرد.

 • دلیل اصلی شما برای گذراندن این واحد درسی چه بود؟
  • آموزش کلی
  • اجبار دانشگاه
  • نیاز به فراگیری
 • دانشجوی چه سالی هستید؟
  • سال اول
  • سال دوم
  • سال سوم
  • سال آخر
  • فارغ التحصیل
 • آیا درک درس برای شما سخت بود؟
  • بله
  • خیر
  • تا حدودی
 • آیا این واحد درسی را به دیگر دانشجویان نیز توصیه می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ خیر است لطفا دلیل را بنویسید.
 • آیا درس دیگری را با همین استاد اخذ می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • شاید
 • از چه راه هایی تدریس این درس بهبود می یابد؟
 • جنسیت:
  • مذکر
  • مونث