ارزیابی خدمات آموزشی


ارزیابی خدمات آموزشی شامل کیفیت خدمات، چگونگی نیاز به ملاقات و بازخوردآن
 

 • میزان رضایت خود را مشخص کنید.
 • تناسب واحد درسی با نیاز من:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • علم و حرفه ی پرسنل آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • تجهیزات آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • کیفیت آموزش:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • بسته های آموزشی:
  • بسیار راضی
  • راضی
  • نظری ندارم
  • ناراضی
  • بسیار ناراضی
 • لطفا اگر برای بهبود عملکرد آموزش پیشنهادی دارید با ما درمیان بگذارید.
 • در مورد شرکت ما:
 • شرکت نیازهای من و سازمانم را بخوبی درک کرد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در حالت کلی تا چه حد از رابطه ی خود با شرکت ما راضی هستید؟
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در حالت کلی کیفیت خدمات سازمان ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • در حالت کلی ارزش خدمات ارائه شده در مقایسه با بهای پرداختی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • آیا سازمان ما را به دیگران نیز معرفی می کنید؟
  • بله
  • خیر
  • مطمئن نیستم